Pravé DESATERO Božích přikázání

Bible: Exodus 20:2-17

1.
Já jsem StvořitelJHVH - tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiné bohy kromě mne.

2.
Neuděláš si rytiny ani jakékoliv zpodobnění toho, co je nahoře na nebi, ani toho, co je dole na zemi, ani toho, co je ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět, ani je uctívat, neboť já jsem StvořitelJHVH - tvůj Bůh, silný, horlivý, doléhající na nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. A konám milosrdenství pro tisíce těch, kteří mne milují a zachovávají má přikázání.

3.
Nebudeš brát jméno StvořiteleJHVH - svého Boha, nadarmo; neboť StvořitelJHVH nenechá bez trestu toho, kdo by bral Jeho jméno nadarmo.

4.
Pamatuj na SOBOTNÍ den, abys jej světil.
Šest dní budeš pracovat, a dělat veškeré své dílo; Ale sedmý den je odpočinutí StvořiteleJHVH - tvého Boha. Nebudeš dělat žádné dílo, ty i tvůj syn i tvá dcera, tvůj služebník i tvá služebná, tvůj dobytek i příchozí, který je v tvých branách. Neboť v šesti dnech učinil StvořitelJHVH nebe a zemi, moře a vše, co je v nich, a odpočinul sedmého dne; proto požehnal StvořitelJHVH sobotní den, a posvětil ho.

5.
Cti svého otce i svou matku, ať se prodlouží tvé dny na zemi, kterou ti dává StvořitelJHVH - tvůj Bůh.

6.
Nebudeš vraždit!

7.
Nebudeš smilnit!

8.
Nebudeš krást!

9.
Nebudeš mluvit proti svému bližnímu lživé svědectví!

10.
Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani nebudeš toužit po ženě svého bližního, ani po jeho služebníkovi, ani po jeho služebné, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, ani po čemkoli, co patří tvému bližnímu.


Související dokumenty


Pravé DESATERO Božích přikázání