POSELSTVÍ TŘÍ ANDĚLŮ

- Trojandělské poselství -

 

            Toto poselství a poslední varování není určeno jen těm, kteří v Boha věří. Blíží se události v závěru dějin země, které dopadnou na celý svět. To, že se o něco nezajímáte a v něco nevěříte neznamená, že se vás to nedotkne. A proto se podívejte na upozornění, které nám Bůh dává. Zjednodušeně by se dalo sdělit takto:

1.     Nastává čas soudu (a konce světa).

2.     Padne systém, který věřící křesťany klamal svými naukami. Lidé! Včas jej opusťte!

3.     Nastane poslední zkouška v otázce přijetí Božího znamení „soboty“ a lidského znamení „neděle.“ Kdo přijme lidské znamení = falešný den odpočinku, bude odsouzen a kdo přijme Boží znamení = pravý den odpočinku, bude zachráněn.

Nyní se podíváme přímo na znění v Bibli a ihned si je pro lepší porozumění přepíšeme na základě výkladu biblických symbolů:

První volání (poselství prvního anděla)

Původní text z Bible (Zjevení 14:7):

"Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu; a klanějte se Tomu, který stvořil nebe i zemi, moře i prameny vod."

Přepis s vysvětlením symbolů:

Přijměte Stvořitele nebe i země za svého jediného Boha, ctěte ho, milujte, chvalte a buďte poslušni Jeho Zákona, neboť přichází čas Jeho soudu nad zkažeností a hříchem této země.

Druhé volání (poselství druhého anděla)

Původní text z Bible (Zjevení 14:8, 18:4):

A za ním letěl jiný anděl, a říká: "Padl, padl Babylon, to veliké město, neboť vínem hněvu svého smilstva napájelo všechny národy."
A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který říkal: Vyjděte z něho, můj lide, abyste se neúčastnili jeho hříchů a abyste nedostali z jeho ran.

Přepis s vysvětlením symbolů:

Druhý posel varuje lidstvo: „Přichází pád falešných církví, které oklamaly mnohé národy a dopustily se tím duchovního smilstva. Pád čeká i odpadlý protestantismus, který přijal od falešných církví znamení a bludy jejich učení. Národy, které se tím nechaly ovlivnit a poslouchají falešné církve, budou mít účast na ranách Božího hněvu.

Opusť můj lide falešná učení a neúčastni se hříchů falešných církví, ať vás nestihnou pohromy, které na ně přijdou.

Třetí volání (poselství třetího anděla)

Původní text z Bible (Zjevení 14:9-12):

A za nimi letěl třetí anděl a praví mocným hlasem: "Kdo se bude klanět šelmě a jejímu obrazu, a přijme-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude také pít víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho hněvu; a bude trápen ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. A dým jejich muk vystoupí na věky věků, a nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména. Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Přepis s vysvětlením symbolů:

Třetí posel dává důrazně poslední varování: "Kdo uctívá a poslouchá papeže, nebo kohokoli z římskokatolického papežského systému, nebo toho, kdo se s tímto systémem ztotožnil a vytvořil jeho obraz, a také ten, kdo vírou přijímá nesprávný sváteční den odpočinku a bohoslužby - neděli, či bez víry jen předstírá jeho přijetí, ten bude mít účast na ranách Božího hněvu, bez ohledu na své skutky. A jeho odsouzení k věčné smrti a zatracení bude mít účinek platný už navždy a již nikdy nebude možné tento stav změnit pro toho, kdo poznal pravdu, a přesto uctívá papeže, papežský římskokatolický systém, nebo odpadlou protestantskou církev, která je jejich obrazem, a pro toho, kdo přijme jejich falešné učení. Zde se ukáže vytrvalost Božího věrného lidu, který zachovává pravá Boží přikázání, je věrný Ježíši Kristu a má Jeho víru."

Závěr:

            Myslíte, že se vás to netýká, když se o křesťanství nezajímáte a třeba ani v Boha nevěříte?

Tak si představte majitele domu, ke kterému se nastěhují mravenci a myši. A postoj tohoto zvířectva je takový: „No, nás nezajímá čí je tento dům, ani nevěříme, že to tu má nějakého majitele. Vůbec se tu o nikoho nechceme zajímat. My to tu chceme prostě využít, živit se tady čím bude možné, dělat si tu vše po svém a zkrátka si zde žít, jak se nám zachce. Ale majitel objeví tyto nezvané hosty a protože on je pánem celého domu a plně rozhoduje, co s ním bude a jak se v něm bude žít, tak se mravenců a myší zbaví. A naprosto stejné je to z hlediska Božích principů na této zemí. Takže to, že se o Boha nezajímáte a nevěříte v něj neznamená, že se vás nedotknou události, které přijdou na celý svět. A příchod něčeho velkého je vidět všude kolem. Jednak upadá morálka společnosti a také v přírodě se dějí velké změny. Můžete se snažit vše omlouvat, zlehčovat a uklidňovat tím, že vždy tu byly nějaké pohromy. Ano, byly, ale ne v takovém množství. Katastrofy značně narůstají a mají být pro lidstvo varováním, že se blíží závěrečné události. Záchrana nespočívá v tom, že se bude někdo snažit zachránit tuto zemi. Nemůže se to podařit, protože ta již má svoji historii napsanou a každá předpověď s tím spojená a pocházející od Boha (tedy v Bibli zapsaná), se vždy naplnila. A Boží slovo nám představuje novou zemi, kde až teprve tam bude skutečně možné život prožívat plnohodnotně. A bude zbaven všeho zlého, co jen na tomto světě známe. Není škoda se připravit o možnost žít na této nové zemi? Kolik lidí si staví překážky tím, že se soustředí jen na to, co je teď a tady!

 


TROJANDĚLSKÉ POSELSTVÍ - Poselství tří andělů